Obchodní podmínky


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.latkovna.cz je:

Eva Marešová, IČ: 87548038, DIČ: CZ7957095850, se sídlem Ochoz u Brna 624e, 66402, zapsaná u MÚ Šlapanice
telefon: 775507410, e-mail: obchod@latkovna.c

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“) a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě takto uzavřené kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel v souvislosti se svojí podnikatelskou činností (dále jen „kupující“).

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu www.latkovna.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím pro jeho potřebu.

1.6. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád prodávajícího.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy se vždy řídí zněním obchodních podmínek účinným v době uzavření kupní smlouvy.


2. REGISTRACE

2.1. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě (dále jen „internetový obchod“) může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, sledovat stav vyřizování objednávky a historii objednávek.

2.2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. KUPNÍ SMLOUVA

3.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání.

3.2. Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků si nese kupující ze svého, a to v ceně, kterou má sjednánu se svým operátorem komunikačních služeb.

3.3. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodě www.latkovna.cz a to tak, že objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu.

3.5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky neznamená přijetí (akceptaci) objednávky.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

 3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


4. CENY ZBOŽÍ

4.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny jak bez DPH, tak i s DPH.

4.2. DPH nebude účtováno kupujícím s platnou registrací plátce daně z přidané hodnoty se sídlem a místem dodání v zahraničí, a to jak v zemích EU tak mimo ně. Kupující musí prodávajícímu splnění této podmínky prokázat, přičemž místo registrace kupujícího musí souhlasit s údajem o registraci uveřejněným na webových stránkách systému VIES.

4.3 Pro nákup zboží v cizích měnách platí přepočet ceny v českých korunách aktuálním kurzem uveřejněným na webových stránkách prodávajícího v den přijetí objednávky.

4.4. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

4.5. Cena zboží nezahrnuje související poplatky na dopravu.


5. ÚHRADA KUPNÍ CENY

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2800157937/2010 vedený v CZK u společnosti Fio a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2800645949/2010 vedený v EUR u společnosti Fio a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ještě před odesláním zboží kupujícímu. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4 Objednávka zboží na zakázku a zboží z předprodeje - zboží je objednávno po uhrazení zálohy ve výši 20% z kupní ceny zboží. Tato záloha je pak odečtená z celkové ceny objednávky. V případě zrušení objednávky za strany kupujícího je záloha použitá jako storno polatek na pokrytí nákladů spojených s naskladněním zboží.

5.5. Objednávka zboží, které je skladem, je splatná v plné výši v okamžiku potvrzení objednávky prodejcem.

5.6. V případě platby v hotovosti při osobním odběru zboží na hlavním skladu či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zasláním dokladu v elektronické podobě.

5.9. V případě neuhrazení ceny za zboží z objednávky, které je skladem, do termínu splatnosti, bude kupujícímu účtována smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.


6. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající dodá kupujícímu na základě této kupní smlouvy zboží prostřednictvím dohodnutého způsobu dopravy. 

6.2. Zboží, které je skladem zpravidla expedujeme do 48 hodin od přijetí platby za zboží/potvrzení objednávky u dobírky. Zboží, které není v době objednání skladem, expedujeme zpravidla do 48 hodin od naskladnění a přijetí platby za zboží/potvrzení objednávky u dobírky. Zboží, které je v nabídce označené jako „předprodej“, není v době objednání skladem a dodací doba uvedená u zboží je pouze orientační (zpravidla 10 týdnů od potvrzení výrobcem)

6.3. Náklady na dopravu se řídí zemí dodání a hmotností či velikostí balíku. Pro výpočet hmotnosti balíku se vychází z evidenční hmotnosti zboží a koeficientu objemové hmotnosti. Pokud zásilka překročí limitní podmínky pro přepravu, bude rozdělena do více balíků. Cena dodání za jednotlivé balíky se sčítá.

6.4. Zásilky vrácené z důvodu spočívajícího na straně kupujícího jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím, že prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu další náklady na dopravu.

6.5. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně a prokazatelným způsobem oznámit osobě, od které zboží převzal. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zboží převzít. Převzetím zboží kupující stvrzuje, že zboží bylo řádně zabaleno bez poškozeného obalu a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu nemůže být brán zřetel.

6.6. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.7. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího i tehdy, když mu prodávající umožnil věc převzít a kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme.


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Prodávající a kupující mají právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek vyplývajících z platných právních předpisů. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, tato lhůta běží ode dne převzetí zboží.

7.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být druhé smluvní straně prokazatelně doručeno. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po doručení odstoupení druhé smluvní straně.

7.3. Adresa prodávajícího pro doručení odstoupení od kupní smlouvy: Eva Marešová, Ochoz u Brna 624e, 66402 nebo adresa elektronické pošty: obchod@latkovna.cz.

7.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy a smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemně poskytnutá plnění. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani smluvních ustanovení týkajících se volby práva nebo volby řešení sporů mezi smluvními stranami.

7.5. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu bez ohledu na zavinění kupujícího nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

7.6. Ve lhůtě 7 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle bodu 7.5. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7.7. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (sníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle bodu 7.6 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle bodu 7.5. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.9. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za zpoždění dodávky, za změnu objednávky nebo zrušení kupní smlouvy z důvodu pozdního dodání nebo nedodání zboží ze strany výrobce/dodavatele zboží.

7.10 V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícho u zboží objednaného na zakázku a zboží z předprodeje, bude prodávající účtovat 20% storno poplatek k pokrytí nákladů spojených s naskladněním tohoto zboží.


8. VADY VĚCI

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

8.2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

8.3. Určení okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci se řídí ustanovením § 2121 a násl. obchodního zákoníku.


9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanoveních zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění.

9.2. Pokud kupující zjistí vadu na zboží dodaném internetovým obchodem www.latkovna.cz, může uplatnit reklamaci na e-mail: obchod@latkovna.cz. V rámci uplatnění reklamace předloží kupující daňový doklad o zakoupení zboží, uvede své kontaktní údaje: jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, kód zboží a popis závady.

9.3. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na jiné lhůtě.

9.4. Oprávněná reklamace bude řešena výměnou zboží, odstraněním vady nebo vrácením zaplacené kupní.

9.5. Náklady na dopravu na adresu prodávajícího hradí kupující. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávajíc pouze v případě oprávněné reklamace.

9.6. Případy, kdy nebude uznána reklamace:

    závada na zboží vznikla v důsledku opotřebení, nesprávného užívání nebo skladování.
    kupující nedodá potřebné doklady k vyřízení reklamace.
    reklamace se týká vady, pro kterou byla kupujícímu poskytnuta sleva.


10. DALŠÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

10.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.2. Kupující bere na vědomí, že si kupuje zboží na dálku, prostřednictvím internetového obchodu a nemůže po prodávajícím uplatňovat nároky z titulu vad věci či jakékoliv jiné nároky s odkazem na odlišný vzhled zboží v katalogu prodávajícího na jeho internetových stránkách a dodaného zboží, který byl způsoben nastavením parametru monitoru kupujícího. 


11. OCHRANA OSOBNÍCH DAT KUPUJÍCÍCH PODNIKATELŮ FYZICKÝCH OSOB

11.1. Při zpracování osobních údajů se prodávající zavazuje dodržovat ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

11.2. Kupující-spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení. Těmito osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávajícím a se zasíláním obchodních sdělení na svou emailovou adresu. Smlouvy uzavřené s kupujícím a osobní údaje týkající se kupujícího jsou prodávajícím v nezbytném rozsahu archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

11.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Přihlášením k odběru novinek kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


13. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

13.1 Právní úkony a oznámení týkající se kupní smlouvy musí být v písemné formě a musí být druhé smluvní straně doručeny elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno zejména na adresu elektronické pošty, kterou uvedl ve svém uživatelském účtu nebo ve webovém rozhraní obchodu. Z právních úkonů a oznámení musí být zřejmé, kdo je činí a jaké objednávky či kupní smlouvy se týkají.

13.2 Zpráva je doručena:

    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty
    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu, kterou smluvní strana uvedla při uzavírání kupní smlouvy nebo na adresu, která je místem podnikání nebo sídlem smluvní strany uvedeném v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku nebo jiném zákonem určeném rejstříku, uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1. Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztahy řídí českým právem a že spory a jiné právní věci z těchto právních vztahů vyplývající budou rozhodovány soudy České republiky.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3. Shora uvedené obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím a podnikatelem jako kupujícím. Kupující podnikatel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje tím, že uzavře kupní smlouvu v rámci internetového obchodu www.latkovna.cz

14.4. Adresa pro doručování: www.latkovna.cz, Eva Marešová, Ochoz u Brna 624e, 66402,  e-mail: obchod@latkovna.cz


Tyto obchodní podmínky platné od 1. 9. 2014.